Hệ thống Phê duyệt điện tử
Phần mềm này được xây dựng bao gồm 02 phiên bản: Web-Form và ứng dụng App cho Mobile(chạy hệ điều hành iOS và Android) và được triển khai trên Cloud nhằm đáp ứng việc Online trong quá trình tương tác của toàn hệ thống.
Sản phẩm này đáp ứng theo quy trình nghiệp vụ của đơn vị, thực hiện các Module chính: Khởi tạo Form, luân chuyển, phê duyệt, theo dõi quy trình xử lý, tra cứu, thống kê,…